Dokumentacja medyczna – udostępnianie

W poprzednim wpisie Prawo do dokumentacji chorego poruszałam kwestię udostępnienia dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta.

Dzisiaj  wpis o tym kto taką dokumentację przechowuje i na jakich zasadach ją udostępnia.

Zgodnie z art. 26 ust. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

Zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu.

Definicję zakładu opieki zdrowotnej odnajdziemy w art. 1 tejże ustawy.

Zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Szczegółowo rodzaje oraz zakres dokumentacji medycznej reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

Zgodnie z par. 52 i 53 rozporządzenia

1.Dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu.

2. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
1. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna, a dokumentacja zbiorcza jedynie w zakresie wpisów dotyczących pacjenta, jest udostępniana w sposób określony w art. 18 ust. 4a ustawy, na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.
3. W przypadku wydania oryginałów dokumentacji w zakładzie należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.
Przepis nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby narazić pacjenta na szkodę.
A zatem to na szpitalach ciąży obowiązek gromadzenia dokumentacji medycznej (dokumentacja jest własnością ZOZ-u) oraz obowiązek ochrony danych pacjenta, które się w niej znajdują.
Komu ZOZ może udostępnić dokumentację medyczną?

Ustawa określa następujący krąg osób uprawnionych:
1)   pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona przez pacjenta;
2)   zakłady opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne tych zakładów i osoby wykonujące zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
3)   właściwe do spraw zdrowia organy państwowe oraz organy samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru;
4)   Minister Zdrowia, sądy i prokuratury oraz sądy i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
5)   uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
6)   organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
7)   rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
8)   zakłady ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.

Dokumentacja jest udostępniana w następujący sposób:

1)   do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej;
2)   poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
3)   poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

2 thoughts on “Dokumentacja medyczna – udostępnianie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.