Pisze Rzecznik do Rzecznika

sxc.hu

A dokładnie Pani Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz do Pani Rzecznik Praw Pacjenta Krystyny Kozłowskiej.

List dotyczy kwestii sprzeciwu pacjenta wobec opinii i orzeczenia lekarza (o którym pisałam już kilka razy na tym blogu), a w szczególności realizacji wyroku Tysiąc vs. Polska.

Rzecznik Praw Obywatelskich monitoruje proces wdrażania zaleceń formułowanych w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych w sprawach przeciwko Polsce, stąd zainteresowanie Pani Rzecznik procedurą odwoławczą od orzeczenia lekarskiego. Taką bowiem procedurę zalecił wdrożyć Polsce Europejski Trybunał Praw Człowieka we wspomnianym wyżej wyroku.

Odpowiednie przepisy wprowadzono w życie w ustawie z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz specjalnym rozporządzeniu w sprawie Komisji Lekarskiej działającej przy RPP.

Korzystając więc ze swoich uprawnień Pani Rzecznik zapytała Rzecznik Praw Pacjenta:

zwracam się do Pani Rzecznik z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie do przedstawionych zagadnień, w tym o przekazanie informacji – danych ilościowych i jakościowych – o rozpatrzonych dotychczas sprzeciwach i wskazanie ewentualnych trudności, jakie wystąpiły w związku z postępowaniami w tych sprawach. Będę także wdzięczna za powiadomienie o podjętych działaniach mających na celu upowszechnienie informacji o prawie pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Cały list dostępny jest tutaj.

Wydawać by się mogło, że monitorowanie procedury sprzeciwu powinno przede wszystkim interesować Rzecznik Kozłowską, której zadaniem jest:

1) prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;

2) prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53;

3) w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;

4) opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;

5) występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;

6) opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;

7) współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

8 ) przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;

9) współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;

10) analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;

11) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Jestem bardzo ciekawa odpowiedzi Pani Rzecznik Praw Pacjenta. Wiadomo bowiem, że procedura sprzeciwu zwyczajnie nie działa. Dotąd nie wpłynął do biura Pani Rzecznik żaden sprzeciw.

Dlaczego?

Z moich obserwacji i rozmów z klientami oraz przedstawicielami organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw pacjentów wynika, że pacjenci mają bardzo małą wiedzę na temat tej procedury, podobnie lekarze.

Ponadto sprzeciw można zastosować gdy lekarz opinię lub orzeczenie wyda. Często jednak lekarze opinię wydają ustnie, do karty pacjenta nie wpisują nic i procedury zastosować pacjent nie może.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.