Rzecznik Praw Pacjenta – mija rok

W tym miesiącu przypada rok urzędowania Rzecznika Praw Pacjenta. Drugiego października 2009 r. została nim Pani Krystyna Barbara Kozłowska.

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej i został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podstawowe zadania Rzecznika to:

 1. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 2. prowadzenia postępowań wyjaśniających w sytuacjach gdy poweźmie wiadomość co najmniej uprawdopodabniającą naruszenie praw pacjenta, również z własnej inicjatywy;
 3. realizacja określonych w w/w ustawie zadań w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta;
 4. opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 5. występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie ochrony praw pacjenta;
 6. opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 7. współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 8. przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 10. analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 11. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

  Z Rzecznikiem Praw Pacjenta można skontaktować się na kilka sposobów:

  1. wysyłając list na adres Biura Rzecznika Praw Pacjenta

  Aleja Zjednoczenia 25

  01-829 Warszawa

  2. dzwoniąc na bezpłatną infolinię (poniedziałek-piątek w godz. 9-21)

  800-190-590

  3. udając się osobiście do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, które interesantów przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.


  One thought on “Rzecznik Praw Pacjenta – mija rok”

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.