Ugoda w sprawie o błąd medyczny – kwestia podatku

Wrzesień 29th, 2018

Ugoda to najprostszy i chyba najszybszy  i stosunkowo tani sposób zakończenia sprawy o błąd medyczny. Bez długiego procesu z obszerną listą świadków, bez opinii lekarskich, ktore to często najbardziej ten proces wydłużają w czasie. Pisałam o niej już kilka razy, chociażby w tym wpisie.

Jeżeli pacjent zdecyduje się na podpisanie ugody musi pamiętać jeszcze o jednej kwestii, a mianowicie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Trzeba bowiem wiedzieć, że nie każda ugoda będzie z tego podatku zwolniona. Uważaj na tą kwestię, szczególnie jeżeli występujesz bez profesjonalnego pełnomocnika. Druga strona nie ma obowiązku poinformować Cię, że od sumy którą w wyniku ugody otrzymasz będziesz miał obowiązek zapłacić podatek.

Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Oznacza to, że zasadą jest płacenie tego podatku, są jednak od tej zasady wyjątki.

Zwolnienia z podatku

W przypadku spraw związanych z odszkodowaniami, zadośćuczynieniami oraz rentami z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w związku z błędem medycznym od podatku dochodowego wolne będą:

a) odszkodowania lub zadośćuczynienia, gdzie ich wysokość lub zasady ustalenia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw,

b) odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie.

c) odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość ,

d) kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych

Zatem zawarcie ugody pozasądowej z podmiotem leczniczym nie uchroni poszkodowanego od zapłaty podatku dochodowego.

Zatem jeżeli ugoda zawarta będzie przed sądem, otrzymane środki będą w całości Twoje, nie podzielisz się nimi z Fiskusem. Podobnie będzie w przypadku otrzymanych świadczeń od ubezpieczyciela (np. szpitala, w ramach obowiązkowego OC),  niezależnie od tego czy zostały przyznane  Tobie na podstawie uznania ubezpieczyciela (decyzja), ugody pozasądowej lub sądowej.

Coraz częściej prywatne placówki medyczne, zwłaszcza w przypadku błędów w chirurgii plastycznej czy związanych z medycyną estetyczną chcą zawierać porozumienia z pacjentem, bez udziału ubezpieczyciela, wypłacając odszodowanie czy zadośćuczynienie z własnych środków. Taka ugoda nie będzie objęta zwolnieniem z zapłaty podatku.

Ugoda, a zawezwanie do próby ugodowej

Jest jednak na to prosty sposób. Rekompensata może zostać wypłacona zaliczkowo, zaś ugoda może zostać potwierdzona przed sądem w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. Koszt takiej ugody będzie niewielki, czas oczekiwania na posiedzenie sądu również nie powinien przekroczyć kilku miesięcy (zależy od obłożenia wydziału sprawami).

Najkrócej na wyznaczenie posiedzenia czekałam trzy tygodnie od daty złożenia wniosku w sądzie.

Prowadząc od lat postępowania w sprawach o błędy medyczne ostatnio obserwuję „trend ugodowy”, co mnie bardzo cieszy.

O jednej z ważnych ugód zawartej niedawno, napiszę w najbliższym czasie.

Dobra ugoda nie jest zła :-)

Sierpień 3rd, 2018

Dobra ugoda nie jest zła

Czasami moi Klienci pytają mnie dlaczego podmioty lecznicze nie chcą zawierać ugód z pacjentami, tylko wolą pójść drogą procesu, podobnie zresztą postępują ubezpieczyciele tych podmiotów.

Odpowiedź zależy od tego, czy podmioty te  zarabiają i wydają swoje pieniądze, czy też mają podpisany kontrakt z NFZ.

Jeżeli znajdziemy się w sytuacji konfliktu z podmiotem niepublicznym, który utrzymuje się z pieniędzy płaconych przez pacjentów (alb gdy jest to główny dochód w budżecie) to zapewniam Was, że  ugodę będzie dużo łatwiej zawrzeć.

Zwłaszcza, gdy chodzić będzie o renomę placówki. Albo o dobre imię  znanego lekarza, wybitnego specjalisty w swojej dziedzinie, który pracuje także w tej placówce. Gdy dojdzie do błędu, albo placówka nie wywiąże się z podpisanej z pacjentem ugody  czasami zamiast straszyć pozwem można spróbować zakończyć sprawę polubownie. Samo nagłośnienie sprawy, może poczynić sporych szkód dla placówki (choćby odpływ klientów).

Akurat tak się składa, że w ostatnich trzech miesiącach podpisałam w imieniu Klientów dwie ugody. Jedna opiewała na kilkadziesiąt tysięcy, druga na 150 tys, w tym zwrócono 100% opłaty za nieudany zabieg.

Oczywiście ktoś może powiedzieć, że w przypadku wygranego procesu sądowego można otrzymać więcej i to bez płacenia podatku dochodowego.

Być może, ale trzeba brać pod uwagę fakt, że procesy związane z uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku błędu medycznego często trwają kilka lat. W przypadku ugody pieniądze wpływają do pacjenta dużo szybciej. Ugodę można zawrzeć także przed sądem (jeżeli strony są zgodne to sądy wyznaczają posiedzenia stosunkowo szybko).

Czasami więc warto się zastanowić, czy od razu trzeba wysyłać pisma z żądaniem zapłaty i podania numeru polisy. Może wystarczy zaprosić drugą stronę do rozmowy.

Rozstrój zdrowia poszkodowanego a zadośćuczynienie dla bliskich. Ważny wyrok SN

Kwiecień 2nd, 2018

W ostatnich dniach Sąd Najwyższy podjął w składzie 7 sędziów bardzo ważną uchwałę dotyczącą zadośćuczynienia dla osób najbliższych, w przypadku gdy poszkodowany doznał poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Sąd Najwyższy zajął się sprawą na wniosek Rzecznika Finansowego, do tej pory bowiem w tego typu sprawach zapadały różne orzeczenia. Czasami sądy uwzględniały roszczenia osób najbliższych, często jednak takie roszczenia były oddalane, a sądy wskazywały, że przepisy nie dają możliwości zasądzania zadośćuczynienia osobom poszkodowanym pośrednio.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27.03.2018 (III CZP 36/17)

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W jakiego typu sprawach najbliżsi poszkodowanych będą mogli występować z własnymi roszczeniami?

Chodzi przede wszystkim o sprawy związane z uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku błędu medycznego (najczęściej chodzi o błędy okołoporodowe) lub pozostającego w związku z wypadkiem komunikacyjnym.

Sąd, na podstawie art, 448 k.c. będzie mógł przyznać zadośćuczynienie najbliższym poszkodowanego tj. rodzicom, rodzeństwu czy dziadkom, w zależności od sytuacji.

Odszkodowanie może przysługiwać za naruszenie dobra osobistego takiego jak więzi rodzinne i emocjonalne (ich zerwanie), prawo do życia w rodzinie (prawo do niezakłóconego życia w pełnej rodzinie, brak możliwości kształtowania prawidłowych relacji rodzinnych).

Przykłady

Do tej pory sądy przyznawały zadośćuczynienia w sprawach, w których poszkodowany w wypadku lub w wyniku błędu medycznego był osobą np. w utrwalonym stanie wegetatywnym (sąd przyznał zadoścuczynienie malutkim dzieciom, których matka wychowująca je samotnie znalazła się w takim stanie w wyniku błędu medycznego), z dziecięcym porażeniem mózgowym (błędy okołoporodowe – zadośćuczynienie dla rodziców),  z poważnymi obrażeniami ciała powodującymi niezdolność do samodzielnej egzystencji (zadośćuczynienie dla rodziców i siostry dziewczynki, która odniosła ciężkie obrażenia w wypadku).

Dzięki tej uchwale sądom będzie łatwiej przyznawać tego typu zadośćuczynienia, oczywiście jeżeli uznają roszczenie najbliższych za zasadne.

500 tysięcy zadośćuczynienia za błąd okołoporodowy

Marzec 31st, 2018

Siedzimy w kawiarni niepodal sądu. Rodzice Adasia (imię zmienione) próbują ochłonąć, po tym co jeszcze 20 minut wcześniej mówił do nich sędzia podający ustne motywy wydanego  właśnie wyroku.

Wyrok – 500 tysięcy

Sąd po kilku latach procesu zasądził na rzecz ich synka 500 tysięcy zadośćuczynienia, kilkadziesiąt tysięcy oszkodowania oraz comiesięczną rentę, uznając, że lekarze opiekujący się matką powoda przed porodem popełnili błędy, których następstwem jest niepełnosprawność chłopca.

Żądanie pozwu było wyższe, a sąd uwzględnił je częściowo przyznając przy tym, że gdyby uznał, że personel szpitala dopuścił się błędów także w czasie porodu to wysokość zadośćuczynienia byłaby wyższa.

Czy 500 tysięcy zadośćuczynienia to dużo biorąc pod uwagę, że kwota ta razem z rentą ma starczyć Adasiowi na całe życie? – zapytał w końcu tata.

Nie jest to mało, a o tym jak miarkować wysokość zadośćuczynienia wypowiadał się w wyroku z 7 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy (I PK 337/16):

W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia należy wziąć pod uwagę, między innymi, rodzaj i stopień intensywności cierpień fizycznych lub psychicznych, czas ich trwania, nieodwracalność skutków urazu, wpływ skutków urazu na dotychczasowy styl życia pokrzywdzonego, rodzaj dotychczas wykonywanej przez niego pracy zarobkowej, szanse na przyszłość, a także poczucie nieprzydatności społecznej czy wywołaną następstwem deliktu bezradność życiową pokrzywdzonego. Zwraca się przy tym uwagę na konieczność zachowania niezbędnej równowagi między kompensacyjną funkcją zadośćuczynienia a koniecznością uwzględnienia materialnego poziomu życia i dochodów społeczeństwa. Określenie sumy zadośćuczynienia należnego poszkodowanemu, jako ściśle zależne od okoliczności faktycznych każdego indywidualnie rozpatrywanego przypadku, jest objęte sferą swobodnej oceny sądu rozpoznającego sprawę, co oczywiście nie oznacza jej dowolności.

Sama również poruszałam temat wysokości zadośćuczynienia na blogu, np. w tym wpisie.

Mam Adasia zastanawiała się natomiast czy warto jest wnieść apelację i podtrzymać pierwotne żądania. Wiadomo nie od dzisiaj, że na rozpatrzenie sprawy w sądzie apelacyjnym czeka się bardzo długo. Gdybyśmy apelację złoźyli, a nie zrobiłby tego szpital, to sami przedłużylibyśmy oczekiwanie na pieniądze.

Poza tym trzeba wiedzieć, że w apelacji trzeba dokładnie uzasadnić dlaczego uważamy, że Sąd I instancji przyznał zbyt niskie zadośćuczynienie. Nie wystarczy samo poczucie, że kwota jest zbyt niska i liczyliśmy na więcej.

To w jakich okolicznościach sąd apelacyjny może zmienić wysokość zadośćuczynienia wyjaśnił bardzo przejrzyście Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 11.10.2017 ( V ACa 928/16):

Zmiana wysokości zadośćuczynienia w drodze kontroli instancyjnej może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy w świetle ustalonych w sprawie okoliczności faktycznych zasądzona kwota jawi się jako niewspółmierna do doznanej krzywdy i to w stopniu rażącym. Ponieważ ocena ta następuje zawsze in concreto, wyliczenia dokonane na podstawie orzeczeń zapadłych w innych sprawach, nawet o zbliżonym stanie faktycznym, na które zresztą pozwana obszernie powołuje się w swej apelacji, nie mają żadnego znaczenia praktycznego. Istotne jest jedynie to, czy z uwagi na rodzaj doznanych obrażeń i ich skutki w sferze zdrowotnej, osobistej, rodzinnej i zawodowej, przy uwzględnieniu stopy życiowej społeczeństwa jako kryterium pomocniczego, a także zasady jednorazowości zadośćuczynienia, zasądzona kwota jest adekwatna do krzywdy powódki czy też pozostaje rażąco wygórowana.

Sąd Apelacyjny w Lublinie natomiast stwierdził, że „sąd odwoławczy może dokonać korekty zasądzonego przez sąd pierwszej instancji zadośćuczynienia wtedy, gdy sąd ten nie uwzględnił wszystkich okoliczności i czynników uzasadniających wyższe świadczenie (błąd „braku”) albo niewłaściwie ocenił całokształt tych, należycie ustalonych i istotnych okoliczności (błąd „dowolności”), w rezultacie czego zadośćuczynienie zostało określone w rażąco wysokiej bądź też niewspółmiernie niskiej sumie w stosunku do rzeczywistej krzywdy (wyrok z dnia 20.09.17; I ACa 1085/16).

Ostatecznie apelację od wyroku złożyły obie strony.

I teraz ciekawostka – jak Państwo myślą, ile obecnie trwa rozpatrywanie spraw cywilnych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie???

Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym

Luty 18th, 2018

Wydaje się to nieprawdopodobne, ale pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym to jeden z częstszych przypadków zaniedbań związanych z zabiegami operacyjnymi. W tym zakresie dysponujemy bogatym orzecznictwem, z kilkudziesięciu już lat.

Media donoszą

O takich przypadkach donosi też prasa – W ciele kobiety po zabiegu pozostawiono chustę. Ostatnio głóśno jest o sprawie 1,5 rocznej dziewczynki, która ma igłę w oskrzelach. Nie wiadomo jednak, czy jest to zaniedbanie personelu szpitala, bowiem prokuratura jest na etapie postępowania w sprawie.

Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym (chusty chirurgicznej, gazika, kawałka narzędzia, igły itp) uzasadnia przyjęcie odpowiedzialności przez podmiot leczniczy, w którym przeprowadzono zabieg. Uznaje się bowiem, że personel medyczny przeprowadzał oerację bez zachowania zasad należytej staranności.

Piszę personel medyczny, bo wbrew pozorom pozostawieniu ciała obcego w polu operacyjnym nie zawsze będzie winny  lub wyłącznie winny operator.

Jako przykład można podać orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu, gdzie w sprawie karnej chirurg  oskarżony o  narażenie  pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz na powstanie szeregu powikłań poprzez pozostawienie w polu operacyjnym chusty chirurgicznej został skazany na grzywnę (IV Ka 511/16 z dnia 06.07.2016).

Proces cywilny

Nie zawsze jednak pokrzywdzony pacjent składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Częściej toczą się procesy cywilne, w których pacjenci dochodzą przede wszystkim zadośćuczynienia za ból, cierpienie i rozstrój zdrowia (często konieczny jest kolejny zabieg chirurgiczny, aby wyjąć ciało obce), odszkodowania czy renty.

Zasadzane kwoty bywają różne i obecnie, na podstawie orzecznictwa można stwierdzić, że oscylują w granicach 50.000 zł – 200.000 zł w zależności od stopnia uszczerbku na zdrowiu pacjenta.

Powrót

Styczeń 29th, 2018

Witajcie 🙂

O tym, że na tym blogu nie pisałam juz bardzo długo (niespełna rok) przypomniała mi moja praktykantka, która wybrała moją kancelarię właśnie ze względu na specjalizację w prawie medycznym. Dzisiaj mój powrót. 🙂

Tak naprawdę to cieszę się, że zajmuję się właśnie tą dziedziną prawa. Nie sądziłam, że wiedza zdobyta przez lata przyda mi się bardzo prywatnie i w praktyce pozwoli ocenić poprawnie błąd diagnostyczny na mojej osobie.  Na własnej skórze przekonałam się jak to jest być mamą wcześniaka. Całe szczęście, teraz mogę powiedzieć, że wszystko zakończyło się szczęśliwie.

Okres mojego milczenia na blogu obfitował w ciekawe sprawy związane z prawami pacjentów i błędami medycznymi. Napiszę o nich już niebawem.

 

Błędy medyczne w medycynie estetycznej

Kwiecień 15th, 2017

Media donoszą, że w sprawie karnej dotyczącej Szwedki, którFemale face before plastic surgery operationa w gdańskim UCK poddała się operacji powiększenia piersi zapadł skazujący wyrok karny.

W sprawach z zakresu medycyny estetycznej procesy karne toczą się rzadko. Najczęściej niezadowoleni z efektów zabiegów pacjenci dochodzą swoich roszczeń w postępowaniach cywilnych lub przed ubezpieczycielami placówek medycznych.

Moją wypowiedź o tym jak zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych roszczeń za źle wykonany zabieg medycyny estetycznej cytuje Katarzyna Wójcik w artykule Błędy medyczne – proces karny a proces cywilny o odszkodowanie, który ukazał się w Rzeczpospolitej.

Zapraszam do lektury 🙂

Jak ratować ofiary nieudanych zabiegów medycyny estetycznej?

Marzec 20th, 2017

Jak ratować ofiary nieudanych zabiegów medycyny estetycznej?Pamiętacie mój wpis nt. błędów medycznych w medycynie estetycznej?

Ten temat na warsztat właśnie wzięły Renata Kim i Ewelina Lis z Newsweeka. W jednym z numerów tygodnika znajdziecie Państwo ciekawy artykuł „Kalafiory zamiast ust”, w którym autorki opisują błędy, do których dochodzi, gdy mamy do czynienia z osobami bez odpowiedniej wiedzy z zakresu medycyny estetycznej.

W artykule kilka słów mojego komentarza:

– Prawda jest taka, że firmę szkoleniową, która będzie organizowała kursy dla kosmetyczek, może dziś założyć każdy. To nie jest licencjonowane – mówi Katarzyna Przyborowska, właścicielka warszawskiej kancelarii Lege Artis, autorka bloga Medyczneprawo.pl. Uważa, że problem bierze się stąd, że medycyna estetyczna nie jest w Polsce w żaden sposób sformalizowana: – Nie ma uregulowań prawnych: co powinna umieć kosmetyczka, co może robić, a czego nie. Więc tak naprawdę każdy może wykonywać ten zawód.

Do jej kancelarii przychodzą osoby oszpecone na skutek nieudanych zabiegów, ale kiedy słyszą, jak trudne jest dochodzenie roszczeń i jak mizerny może być efekt, zwykle rezygnują. – Za zabieg zapłaciły 400-500 zł, wolą machnąć ręką na taką sumę. Decydują się na proces dopiero wtedy, gdy chodzi o coś poważnego, na przykład źle wykonane operacje powiększania piersi. Zresztą prokuratorzy też nie bardzo chcą się tym zajmować. Wszczynają postępowanie, kiedy klient ma poważny uszczerbek na zdrowiu – mówi Przyborowska. – W kodeksie karnym zdefiniowany został on tak: pozbawienie zdolności płodzenia, wzroku, węchu. Zapalenie skóry po wizycie u kosmetyczki to nie jest poważny uszczerbek.

O tym, kto może wstrzykiwać botoks czy kwas hialuronowy możecie Państwo przeczytać tutaj.

Obiecuję, że jeden z kolejnych wpisów na blogu będzie poświęcony dochodzeniom roszczeń z tytułu błędów w medycynie estetycznej.

W czym może Ci pomóc radca prawny?

Luty 18th, 2017

W czym może Ci pomóc radca prawny? To pewnie zależy od jego specjalizacji, która mam nadzieję w moim zawodzie staje się normą.

Ja np. mogę być Twoim pełnomocnikiem w sprawach sądowych związanych z błędem medycznym, mogę Cię reprezentować przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, czy wspierać Cię w procesie karnym, w którym będziesz występował jako tzw. oskarżyciel posiłkowy.

Poniżej zamieszczam krótki spot przygotowany przez OIRP w Toruniu, który pokazuje w czym my – radcowie prawni możemy Ci pomóc.

 

Pacjent nie pyta, lekarza gubi rutyna – wywiad

Luty 6th, 2017

Pacjent nie pyta, lekarza gubi rutynaPacjent nie pyta, lekarza gubi rutyna - wywiad – tak krótko można streścić rozmowę ze mną, która ukazała się w magazynowym wydaniu Nowości (gazeta wydawana w Toruniu, z którym byłam związana przez wiele lat) w piątek 3.02.2017 r.

Pretekstem do rozmowy była śmierć dziewczynki, której zbyt późno udzielono właściwej pomocy. O tej sprawie pisałam w swoim poprzednim poście.

Poniżej treść rozmowy:

Przychodzi do Pani klient lub klientka i mówi: Proszę się zająć tą sprawą. Lekarze popełnili błąd. Jakie to zazwyczaj sytuacje?
Bardzo często w rodzinie jest wielki żal, że pacjentem zaopiekowano się niewłaściwie np. zbyt długo czekał na SORze,  odsyłano go od lekarza do lekarza, wcześniej było pogotowie. Słyszymy o przypadkach, że pacjent jest wypisywany do szpitala​,​ a po tygodniu do niego wraca i umiera. Pojawia  się więc pytanie: Czy przy  tym pierwszym pobycie leczenie było właściwe i czy należało pacjenta ​ze szpitala ​wypisać? Rodzina ma wątpliwości i od razu zarzuca lekarzom błąd, ale trzeba powiedzieć, że nie w każdej sprawie ten błąd ​medyczny ​występuje. Bywa też tak, że pacjent mógł chorować na chorobę, która nie była leczona, była gdzieś przegapiona, a lekarz pierwszego kontaktu nic nie zauważył i nie skierował ​pacjenta choćby ​na badania.
Czy jeśli podejrzewa się, że lekarze popełnili błąd i doszło do śmierci pacjenta, to sekcja zwłok to potwierdzi?
Nie na wszystkie pytania odpowie sekcja zwłok. Sekcja powinna nam odpowiedzieć, na co pacjent zmarł. Może też dać odpowiedź czy były jeszcze jakieś stany chorobotwórcze  wewnątrz ciała​.
W środę taka sekcja została przeprowadzona u 7-letniej Nikoli. Dziewczynka zmarła w szpitalu w Chełmży. Wcześniej była leczona przez kilka dni na tzw. jelitówkę. Przygląda się Pani tej sprawie. Myśli Pani, że ten przypadek można zakwalifikować jako błąd medyczny?
 Nie znam wszystkich szczegółów tej sprawy​, nie widziałam dokumentacji medycznej​, ale wydaje mi się, że tu problemem może być błąd diagnostyczny lub terapeutyczny. Pojawia się np. pytanie, czy gdyby dziewczynka zażyła lek przepisany od lekarza na pogotowiu, to  dziś by żyła? Rodzice zasugerowali się opinią pierwszego lekarza.  Biegli będą mieli ciężki orzech do zgryzienia.
Dziecko podczas tej pierwszej wizyty nie miało robionych żadnych badań. Pani doktor od razu przepisała leki. Lekarzy gubi rutyna?
To jedna rzecz, ale warto powiedzieć o przepracowaniu. To kwestia przemęczenia, tego, że  lekarze nie mają zapewnionych 11 godzin​ ciągłego​odpoczynku.  Lekarzy​, a szerzej – personelu medycznego​też brakuje. W tym momencie o błąd, czy zaniedbanie jest łatwo. Prawnicy zajmujący się sprawami medycznymi​ nie są lekarzami, nie mają wiedzy medycznej, ale zajmując się takim sprawami powoli ją nabywają. Jeśli pacjent nie miał ​zrobionych np.​podstawowych badań to już można mówić o jakimś ​zaniechaniu.
Kilka dni temu pisaliśmy o sprawie chłopca, którego rodzice walczą o odszkodowanie, ponieważ w dzieciństwie stracił jądro. Lekarka nie zleciła usg. To jest powód, dla którego warto walczyć?
Jak najbardziej. Jeżeli standard postępowania mówi, że należy zrobić usg, a tego usg nie było, to jest to błąd w sztuce. Gdyby usg  było zrobione ,a  wynik byłby niejednoznaczny, to być może chłopiec nie straciłby tego jądra. Problem jest, bo chodzi o płodność.
Dlaczego lekarze nie zalecają podstawowych badań? Z drugiej strony, dlaczego pacjenci sami ich nie egzekwują? Jesteśmy za mało wyedukowani?
Może nie za mało wyedukowani. Jeśli  pacjent  albo jego rodzina  są ​dociekliwi, to są gorzej traktowani w szpitalu.  W Polsce wielu lekarzy ma podejście, że to  oni wiedzą najlepiej i są osobami decydującymi. Pacjent  ma się nie wtrącać i przyjmować wszystkie zalecenia. Nie ma u nas bezpośredniej komunikacji lekarz – pacjent. Co więcej, jeśli lekarz udziela informacji to odbywa się to na zasadzie: Zrobimy to, trzeba podać to.  Nie ma pokazanych alternatyw, że można zrobić takie badanie, czy skierować pacjenta do innego szpitala. Nie każdy lekarz tak postępuje, ale  z czegoś te błędy, czy zaniechania wynikają.
Jakie sprawy związane z kwestiami medycznymi Pani prowadziła?
Jakiś czas temu wygrałam sprawę przeciwko szpitalowi niedaleko Torunia.  Chodziło o kwestie okołoporodowe i złe potraktowanie pacjentki. Ginekolog nie dopełnił swoich obowiązków i został skazany. Już tam nie pracuje.  Teraz mam np.​ sprawę​ związaną z powikłaniami po bardzo prostej operacji zaćmy, ​jest coraz więcej spraw związanych​ z medycyną estetyczną, co więcej z ginekologią estetyczną. Najwięcej jest takich spraw, ​gdzie pacjent teoretycznie zdrowy wchodzi do szpitala, a po tygodniu, czy dwóch umiera.
To trudne sprawy?
Tak, ponieważ często takie sprawy długo trwają i wywołują potężne emocje u osób na sali sądowej, które muszą wrócić do traumatycznych przeżyć.  Słuchanie lekarzy, którzy bardzo często nie poczuwają się do winy i nie powiedzą zwykłego słowa przepraszam, sprawia, że burzy się krew w żyłach.