Zwrot kosztów dojazdu do szpitala

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy.

art. 20 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie mówi nigdzie o tym, że pacjentowi należą się jakiekolwiek koszty dojazdu np. do szpitala czy na zaplanowane badania. Każdy pacjent pokrywa koszty dojazdu i noclegu we własnym zakresie.
Ustawa reguluje natomiast kwestie związane z transportem sanitarnym – zlecenie na transport w ściśle określonych przypadkach wystawia lekarz.

Co jednak w sytuacji gdy pacjent stawi się w placówce służby zdrowia w umówionym terminie, a świadczenia nie otrzyma?

Taki przypadek opisano w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej, w artykule Szpital płaci rachunki . Jest to przypadek pacjenta, któremu szpital zwrócił koszty dojazdu oraz noclegu związane z jego stawiennictwem na badania… które dwukrotnie się nie odbyły z winy świadczeniodawcy.

Autorka tekstu zapytała szpital, urzędników NFZ oraz mnie o interpretację przepisów związanych z kosztami poniesionymi przez pacjenta w związku ze świadczeniami, które nie zostały udzielone.

Przepisy nakładają na świadczeniodawcę obowiązek poinformowania pacjenta o zmianie ustalonego terminu udzielenia świadczenia  (pisze o tym także NFZ w Vademecum pacjenta 2012). Jeżeli termin ulegnie zmianie, a świadczeniodawca nie uprzedzi o tym pacjenta i tenże stawi się w placówce może potem żądać zwrotu kosztów podróży – np. biletów PKP, PKS. W wyjątkowych przypadkach będzie można żądać nawet zwrotu kosztów noclegu (pacjent jest z daleka, nie ma możliwości powrotu tego samego dnia).

Roszczeń nie należy kierować do NFZ, a do świadczeniodawcy, który nie dopełnił swoich obowiązków. W piśmie należy podać dokładnie poniesione koszty (najlepiej dołączyć kopie rachunków, biletów czy faktur).

Jeżeli placówka odmówi można będzie rozważyć skierowanie pozwu do sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.