Standardy porodowe

Niedawno zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Dokument ten zacznie obowiązywać 8 kwietnia 2011 roku.

Jak sama nazwa wskazuje rozporządzenie, a właściwie załącznik do niego, określa standardy postępowania, procedury medyczne związane ze świadczeniami zdrowotnymi udzielanymi kobiecie w okresie okołoporodowym oraz opieką nad noworodkiem.

Zgodnie z przepisami:

Realizacja praw pacjenta w przypadku sprawowania opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu polega w szczególności na:1) respektowaniu jej prawa do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z porodem, obejmujących zakres podejmowanych działań i stosowanych procedur medycznych;

2) prawie wyboru miejsca porodu w warunkach szpitalnych lub pozaszpitalnych, w których czuje się bezpiecznie i w których udzielane są świadczenia zdrowotne;

3) możliwości wyboru osoby sprawującej opiekę spośród osób uprawnionych do jej sprawowania, z uwzględnieniem zasad organizacyjnych obowiązujących w miejscu udzielania świadczenia, określonych w regulaminie porządkowym zakładu opieki zdrowotnej.

Standardem ma stać się traktowanie kobiety rodzącej z szacunkiem, ma ona brać aktywny udział w podejmowaniu decyzji związanych z porodem.

Aby nawiązać dobry kontakt personel medyczny powinien w szczególności:

1) witać ją osobiście, przedstawia się i wyjaśnia swoją rolę w opiece nad nią;

2) prezentujować spokojną i wzbudzającą zaufanie postawę;

3) szanować jej prywatność i poczucie intymności;

4) wspólnie czytać i omawiać plan porodu;

5) omawiać z rodzącą sposoby radzenia sobie z bólem;

6) każdorazowo uzyskać zgodę rodzącej na wykonanie wszelkich zabiegów i badań;

7) udzielać informacji na temat sposobów wzywania pomocy;

8 ) w sytuacji konieczności przekazania opieki nad rodzącą informować ją o tym fakcie.

Osoba sprawująca opiekę nad rodzącą oraz noworodkiem zgodnie z rozporządzeniem podlega odpowiedzialności  prawnej oraz zawodowej za podejmowane działania.

Noworodek

Na położne nałożono obowiązek minimum 4 wizyt u położnicy i noworodka. Pierwsza wizyta powinna mieć miejsce nie później niż 48 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka.

Po osiągnięciu przez dziecko 2 miesiąca życia opiekę nad nim przejmie pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowe przepisy wprowadzają zatem wiele pozytywnych zmian.

Ciężarne będą  miały więcej praw. Będą mogły wybierać miejsce porodu, pozycję, w której będą rodziły, standardem ma się stać poród rodzinny.

Więcej na temat standardów opieki okołoporodowej można poczytać na portalu Rynek Zdrowia oraz Gazeta Prawna.

9 thoughts on “Standardy porodowe”

  1. Rafał pisze:

    Pierwszy wspaniały blog z wytwórni web.lex.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.